2011 - 2014

2011 - 2013 Xuất bản "Nihon gonōryokushiken N 1 mogi tesuto 1 2 3 4", "Nihon gonōryokushiken N 2 mogi tesuto 1 2 3 4"
2014 - Bắt đầu các chương trình học trực tuyến. Khai giảng khóa đào tạo giáo viên thông qua hình thức học tập từ xa (máy tính / e- learning)