2007 - 2011

2007 - Xuất bản giáo trình "Chū jōkyū bijinesu nihongo" , "Seikatsu-sha to shite no gaikoku hito" , "Taiwa o chūshin to shita kōryū katsudō no karikyuramu"

2008 - Xuất bản giáo trình "Hyōjun shōmu kiso-bi-go dai 1-satsu", "Hyōjun shōmu kiso-bi-go dai 2-satsu", "Hyōjun shōmu-bi-go IT-hen", "Hyōjun shōmu-bi-go kōshi dai-shū"

2009 - Xuất bản "Chū jōkyū bijinesu nihongo (IT-hen)" tại Hàn Quốc

2007 ~ 2011 - Thực hiện các khóa giảng dạy tiếng Nhật tình nguyện, được ủy quyền bởi Bộ Văn hóa