2002 - 2009

2002 - Xuất bản giáo trình "Communication Japanese 1 2 3"
2004 - Thành lập văn phòng Hội cựu sinh viên Trường Sendagaya tại Seoul, Hàn Quốc
2005 - Thành lập trường tại Yokohama, Kanagawa, Nhật Bản

2006 - Xuất bản "Communication Japanese 1 2 3"phiên bản tiếng Trung, phát hành trên toàn quốc. Thành lập văn phòng đại diện tại Đại Liên, Trung Quốc
2007 - Xuất bản giáo trình "Chū jōkyū bijinesu nihongo" , "Seikatsu-sha to shite no gaikoku hito" , "Taiwa o chūshin to shita kōryū katsudō no karikyuramu"

2008 - Xuất bản giáo trình "Hyōjun shōmu kiso-bi-go dai 1-satsu", "Hyōjun shōmu kiso-bi-go dai 2-satsu", "Hyōjun shōmu-bi-go IT-hen", "Hyōjun shōmu-bi-go kōshi dai-shū"
2009 - Xuất bản "Chū jōkyū bijinesu nihongo (IT-hen)" tại Hàn Quốc